FANDOM


火屬性 木屬性 雷屬性 水屬性
No. 0001~0100 No. 0101~0200 No. 0201~0300 No. 0301~0400
編號 角色 種族 類型 cost值 取得方式
No. 0003 0003
Data.0003
★1 一般關卡
活動關卡
No. 0004 0004
Data.0004
★2 一般關卡
活動關卡
No. 0011 0011
Data.0011
★1 一般關卡
活動關卡
No. 0012 0012
Data.0012
★2 一般關卡
活動關卡
No. 0023 0023
Data.0023
★1 一般關卡
活動關卡
No. 0024 0024
Data.0024
★2 一般關卡
活動關卡
No. 0027 0027
Data.0027
★1 一般關卡
活動關卡
No. 0028 0028
Data.0028
★2 一般關卡
活動關卡
No. 0035 0035
Data.0035
★1 一般關卡
活動關卡
No. 0036 0036
Data.0036
★2 一般關卡
活動關卡
No. 0043 0043
Data.0043
★1 一般關卡
活動關卡
No. 0044 0044
Data.0044
★2 一般關卡
活動關卡
No. 0051 0051
Data.0051
★1 一般關卡
活動關卡
No. 0052 0052
Data.0052
★2 一般關卡
活動關卡
No. 0059 0059
Data.0059
★1 一般關卡
活動關卡
No. 0060 0060
Data.0060
★2 一般關卡
活動關卡
No. 0068 0068
Data.0068
★1 一般關卡
活動關卡
No. 0069 0069
Data.0069
★2 一般關卡
活動關卡
No. 0070 0070
Data.0070
★3 一般關卡
活動關卡
No. 0079 0079
Data.0079
★3 【一次限定】幸福的形式
關卡獎勵
No. 0080 0080
Data.0080
★4 No.0079 進化
No. 0088 0088
Data.0088
★3 連線點數轉蛋
No. 0089 0089
Data.0089
★4 No.0088 進化
No. 0090 0090
Data.0090
★5 No.0089 進化
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。